De Notenkoning

Versie 1.01 – 2023

Over ons privacybeleid

De Notenkoning geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend
gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en
gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze
diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële
doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de
daarop ontsloten dienstverlening van De Notenkoning. De ingangsdatum voor de
geldigheid van deze voorwaarden is 04/01/2023, met het publiceren van een
nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy
beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze
gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze
gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit
op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik
beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons
verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze
contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van
ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw
gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken
wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens
die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden
met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons
(technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken
voor een ander doel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die wij met
hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.
Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een
sterk wachtwoordbeleid. WooCommerce maakt gebruik van cookies om technische
informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er
worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. WooCommerce behoudt zich
het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de
dienstverlening verder te verbeteren.

WooCommerce hosting

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor
onze webhosting gekozen voor Strato. Persoonsgegevens die u ten behoeve van
onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld.
Strato heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te
bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Strato is
op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om
passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan
uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden
regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Strato webhosting

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Strato. Strato verwerkt
persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden.
Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten.
Dit zijn geen persoonsgegevens. Strato heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw
persoonsgegevens te voorkomen. Strato is op grond van de overeenkomst tot
geheimhouding verplicht.

Strato e-maildiensten

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten
van Strato. Deze partij heeft passende technische en organisatorische
maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens
zoveel mogelijk te voorkomen. Strato heeft geen toegang tot ons postvak en wij
behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Mollie Payment

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken
wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en
woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of
creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich
het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te
verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te
delen.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw
persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s
dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens
niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te
laten bezorgen. Wij maken gebruik van diverse vervoersdiensten voor het
uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam,
adres en woonplaatsgegevens delen met de vervoerders. De vervoerders gebruiken
deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. Indien
het geval dat vervoerders onderaannemers inschakelen, stellen de vervoerders uw
gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Microsoft 365 Office facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik
van Microsoft 365 Office. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en
details met betrekking tot uw bestelling niet. Deze gegevens worden gebruikt
voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden
beschermd verzonden en opgeslagen. Wij zijn tot geheimhouding verplicht en
zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen.

Algemeen doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening.
Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met
de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte)
marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om –
anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen,
vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden
gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve
verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden
op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke
verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt
met het doel onze

dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw
IP-adres, webbrowser en

besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan De Notenkoning op grond van een wettelijke
verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met
fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval
zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de
mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij
uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten
gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit ook opvatten
als een vergeetverzoek. Dit betekent ook dat we uw gegevens niet langer dan
twee jaar bewaren vanaf het laatste contactmoment of transactie, tenzij
daarvoor een wettelijke rechtvaardigingsgrond ten grondslag ligt. Op grond van
toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw
(persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de
toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang
meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht
hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als
betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of
namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn
en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik
te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons al
bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of
bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te
legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in
het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens.
Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling
die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij
uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die
betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt
een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken.
U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt
ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle
gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich
hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben
opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die
betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten
aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon
voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.
Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende
e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die
betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U
kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy
zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek
wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een
bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden
verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die
betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere
partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie
op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons
bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij
hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn
verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de
dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van
databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van De Notenkoning. Als
u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in
afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen
wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter
beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien
het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of
profilering te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige
wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is,
neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Strato Analytics en cookies

Via onze website worden cookies geplaatst als deel van de
“Analytics”-dienst.

Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over
hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op
grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij
hebben Strato niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken
voor andere Strato diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van
cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze
pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe
privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij al verzamelde gegevens
met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de
hoogte.

Contactgegevens

De Notenkoning

Grote Halstraat 16

2513AX  Den Haag, Nederland

T (070) 346-3617

E info@denotenkoning.nl

Contactpersoon voor privacybeleid:

Martin van Bussel